Expression Evaluation

Problem

 1. 给定输入表达式字符串:包含 + - * / ^ ()
 2. 表达式的运算使用整数运算, 小数部分向下取整.

eg: 2*((11+3)*(2+3)^2)+2 = 702

Analysis

表达式求值问题: 需要处理好 操作数栈操作符栈, 其中 操作数栈只需要按照字符串的高位优先顺序逐个扫描入栈即可,而 操作符栈 需要正确处理 操作符的优先级,未来扫描到的 操作符 有可能对之前的 操作符 产生影响。(因此,递归解法思路是清晰的。)

逆波兰表达式的递归解法: 利用 隐含的函数调用栈 来处理 操作符优先级 ,将表达式的各个部分均视为大大小小的 token , 如 (3+6/2)100 均可以视为1个 token .

关于 操作符的优先级 , 在处理 4*3^2 时, 我们仍按照 字符串的高位优先 规则来进行扫描。

每一个 token_value()函数调用栈 包含 1个 操作符或操作数

递归的自顶向下过程完成时 , 我们扫描读入了 整个表达式

image-20210913083454343

image-20210913083434355

image-20210913083422195

image-20210913083413587

紧接着, 在 递归的自低向上过程中, 我们会逐个计算 表达式的各个部分, 并且把 表达式部分的计算结果 重新代入 表达式中

image-20210913084005455

根据 递归时隐含的函数调用栈 所对应的 运算符优先级, 我们成功让 操作数3 正确地与 操作数2 进行 ^运算,

而不是错误地与 操作数4 进行 *运算 (尽管我们先扫描到 操作数4运算符*)

接下来,只需要逐步地完成 递归的自底向上过程即可完成 整个表达式的计算

image-20210913084252456

image-20210913084327047

image-20210913084336970

image-20210913084349590

image-20210913084412029

image-20210913084506107

最终完成 整个表达式的计算

image-20210913084552868

Solution: Recursive

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

typedef int number;
number token_value(int priority) {
  number res;
  if (priority == 0) {
    res = 0;
    char c = cin.peek();
    if (c == '(') {
      cin.get(); // get (
      res = token_value(3); // as a new expression
      cin.get(); // get )
    } 
    while (isdigit(c)) { // read a num
      res = (10 * res) + (c % 48); // Nice Try.
      cin.get(); // get digit
      c = cin.peek();
    }
  } else {
    res = token_value(priority - 1);
    while (true) {
      char op = cin.peek();
      if (priority == 1 && op == '^') {
        cin.get(); // get ^
        number val = token_value(priority - 1);
        res = round(pow(res, val));
      } else if (priority == 2 && (op == '*' || op == '/')) {
        cin.get(); // get * or /
        number val = token_value(priority - 1);
        op == '*' ? res *= val : res /= val;
      } else if (priority == 3 && (op == '+' || op == '-')) {
        cin.get(); // get + or -
        number val = token_value(priority - 1);
        op == '+' ? res += val : res -= val;
      } else break;
    }
  }
  return res;
}

int main() {
  cout << token_value(3);
  return 0;
}

Solution: Iterative

#include <stack>
#include <map>
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

map<char, int> priority_map{{'+', 1},
              {'-', 1},
              {'*', 2},
              {'/', 2},
              {'^', 3}};
typedef int number;
stack<number> nums;
stack<char> ops;

void eval() {
 number num2 = nums.top(); nums.pop();
 number num1 = nums.top(); nums.pop();
 char op = ops.top(); ops.pop();

 if (op == '+') nums.push(num1 + num2);
 if (op == '-') nums.push(num1 - num2);
 if (op == '*') nums.push(num1 * num2);
 if (op == '/') nums.push(num1 / num2);
 if (op == '^') nums.push(round(pow(num1, num2)));
}

int main() {
 /* Trans InOrderExpr to PostOrderExpr */
 while (cin.peek() != '\n') {
  // get digit.
  if (isdigit(cin.peek())) {
   number num = 0;
   while (isdigit(cin.peek())) {
    num = (num * 10) + cin.peek() % 48;
    cin.get();
   }
   nums.push(num);
  } else {
   // get operators.
   if (cin.peek() == '(') {
    ops.push(cin.peek()); // push (
    cin.get(); // get (
   } else if (cin.peek() == ')') {
    while (ops.top() != '(') eval();
    ops.pop(); // pop (
    cin.get(); // get )
   } else {
    while (!ops.empty() && priority_map[ops.top()] >= priority_map[cin.peek()]) eval();
    ops.push(cin.peek());
    cin.get(); // get operator
   }
  }
 }

 /* Calc PostorderExpr */
 while (!ops.empty()) eval();

 /* Output */
 cout << nums.top();
}